موسسه خیریه ایزد دوستان * * * گیلان, رشت, خیابان سعدی, روبروی بانک صادرات, کوچه شهید یوسف زاده, روبروی هنرستان جهان دانش, پلاک۱۷-۱۹ ***تلفکس : ۳۳۱۲۹۱۷۷    :::::    

گزارش مالی

۱۵ دی ۱۳۹۷ 1711

اظهارنامه مالیاتی سال مالی 95 مورخ 23/04/96 ثبت الکترونیکی گردید.
اظهارنامه مالیاتی سال مالی 96 مورخ 26/4/97 ثبت الکترونیکی گردید.
اظهارنامه مالیاتی سال مالی 94 مورخ 21/4/95 ثبت الکترونیکی گردید.
اظهارنامه مالیاتی سال مالی 93 مورخ 26/04/94 ثبت الکترونیکی گردید.
اظهارنامه مالیاتی سال مالی92 مورخ 30/4/93 ثبت الکترونیکی گردید.
اظهارنامه سالهای 87 الی 91 به صورت ممیزی صورت و برگه تشخیص صادر گردید.

عضویت خبرنامه

 

شماره حسابها

شماره حساب بانک ملی   0105012705005   بانک ملی ایران شعبه محتشم قابل واریز در کلیه شعب
کدشعبه : 3720
شماره حساب اینترنتی : 6037991199512561
بنام موسسه خیریه ایزد دوستان شمال