ماموریت اجتماعی موسسه

1 -فراهم نمودن زمینه آموزش شغلی و حضور اجتماعی برای اقشار کم درآمد تا رسیدن به توانمندی پایدار

2-حمایت ویژه از دانش آموزان در معرض آسیب

3-حمایت ویژه از زنان و مادران سرپرست خانوار

جدیدترین اخبار

کلیه حقوق برای موسسه خیریه ایزددوستان شمال محفوظ است | طراحی و پیاده سازی :مهیانت شمال
01332129177